Mảnh cắt, chíp tiện VCGX-AL SANDVIK – # 302740

Liên hệ